Annwyl Rieni,

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn hollbwysig. Credwn fod rieni am sicrhau yr addysg orau i’w plant ac am iddynt fod yn hapus a theimlo’n ddiogel. Yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn. Rydym yn ymfalchïo yn yr addysg gytbwys, eang a chynhwysol a ddarparwn ar gyfer ein holl ddisgyblion trwy safonau uchel ac ymroddiad a gwaith caled y staff a’r disgyblion. Yn yr un modd, rydym hefyd yn ymfalchïo yn yr awyrgylch cyfeillgar a diogel o fewn yr ysgol ac fel rhan o’r gymuned. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Wrth ddewis anfon eich plentyn i Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, rwyf yn gwbl hyderus y byddwch wedi gwneud y penderfyniad cywir.

Dear Parents,

Choosing the right school for your child is vitally important. We believe parents want the best education for their children ensuring they feel happy, safe and secure. At Ysgol Gymraeg Bro Ogwr we believe we can offer all these things. We pride ourselves on the broad, balanced and inclusive education we provide for all our pupils through the high standards of teaching and learning, commitment and hard work of both staff and pupils. Equally we are also proud of the safe and friendly atmosphere within the school and as part of the community. We value our pupils and we believe that their time in school should be rewarding and fulfilling. By choosing to send your child to Ysgol Gymraeg Bro Ogwr I am fully confident that you will have made the right decision.

Mrs Sharon Jayne

Pennaeth