I’n gweld ni’n gweithio a mwynhau, dilynwch ni ar Drydar @ysgolbroogwr

Follow us on Twitter @ysgolbroogwr to see us working and having fun!

https://twitter.com/ysgolbroogwr

 

Gwaith Cartref /Homework

Darperir gwaith cartref fel estyniad o waith ysgol y plentyn. Anogir rhieni i gefnogi datblygiad darllen trwy wrando ar a darllen gyda’ch plant yn rheolaidd. Gofynnwn am eich cydweithrediad a chymorth i gefnogi addysg eich plentyn. Darperir gwaith cartref ar ddydd Iau. Gofynnwn i chi ddychwelyd gwaith cartref ar ddydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Homework is provided as an extension of the child’s class work. We ask parents to support your child’s reading development by listening and reading with your child on a regular basis. We kindly ask for your co-operation and help. Homework is provided on a Thursday. We ask that it may be returned on Tuesday please.

 

Siop Ffrwythau

A gawn ni eich hatgoffa am ein siop ffrwythau yn y dosbarth. Rydyn ni’n cynnig salad ffrwythau yn y boreau. Cost y salad ffrwythau yw £1.25 am yr wythnos, mewn amlen gydag enw eich plentyn ar y blaen os gwelwch yn dda. Dyw arian ffrwythau ddim yn  daladwy o dan yr un system â’r arian cinio. Rhaid i ni dderbyn yr arian ar wahan.

Fruit Shop

May we remind you about our class fruit shop. We offer a fruit salad for the children in the morning. The cost is £1.25 for the week, in an envelope with your child’s name clearly written on the front please. Fruit money cannot be paid with lunch money, it needs to be paid separately .

 

Gwersi Ymarfer Corff/P.E. Lesson

Mae ein gwersi Ymarfer Corff ar ddydd Mercher a ddydd Iau.

Our P.E. lessons are on Wednesday and Thursday.

 

Ein côd gwisg ydy:-

– Crys ‘T’ gwyn.

– Siorts neu ‘joggers’ tywyll.

– Crys chwys.

– Trainers addas (gyda digon o afael ar gyfer gwersi tu allan).

 

Our P.E. dress code is:-

– White ‘T’ shirt.

– Dark shorts or joggers.

– Sweat shirt.

– Suitable trainers (with good grip for outdoor lessons).

 

Cofiwch:

Os na fydd eich plentyn yn gallu cymryd rhan yn y gwersi, rhaid derbyn llythyr o eglurhad ar ddiwrnod y wers.

Remember:

If your child is unable to take part in the P.E. lesson for any reason a letter of explanation is required on the day of the lesson.

********************