Llythyr Diwedd Ynysu / End of Isolation Letter

*********

Gwybodaeth ynghylch trefniadau dychwelyd i’r ysgol / Information regarding returning to school arrangements.

*********

Gweithgareddau Haf / Summer Activities

Blwyddyn 5 a 6

Year 5 and 6

Dewislen Disney

Blwyddyn 3 a 4

Year 3 and 4

https://hwb.gov.wales/go/ke5zeu

Y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a Bl 2)

Foundation Phase (Nursery, Reception, Y1 and Y2)

https://hwb.gov.wales/go/r5x53r

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ysgolion cyfrwng Cymraeg rhannu’r dolenni cyswllt yma ynglyn â’r Iaith Gymraeg a Gwyliau’r Haf.

Fideo a blogiau yr Athro Enlli Thomas  – Y Daith i Ddwyieithrwydd

https://twitter.com/walesintheworld/status/1282966499720929280

Llond Haf o Gymraeg

https://llyw.cymru/cymraeg-i-blant/llond-haf-o-gymraeg

Canllawiau i rieni

https://llyw.cymru/cefnogi-eich-plant-i-ddefnyddior-gymraeg-gartref

Welsh Government has asked all Welsh medium schools to share the following links regarding the Welsh Language and Summer break.

Video and blogs by Professor Enlli Thomas – The bilingual journey

https://twitter.com/walesintheworld/status/1282970774236618752

Summer full of Welsh

https://gov.wales/cymraeg-for-kids/summer-full-of-welsh

Guidance for parents

https://gov.wales/supporting-your-children-use-welsh-language-home