Ymgynghoriad

Cynnig i wneud newid rheoledig i ehangu Ysgol Gymraeg Bro Ogwr yn ysgol 2.5 dosbarth mynediad (FE), gyda meithrinfa â 90 lle cyfwerth ag amser llawn ynghyd â dosbarth arsylwi ac asesu 8 lle ar dir oddi ar Ffordd Cadfan, i ddigwydd o ddechrau tymor yr hydref 2025.

Consultation

Proposal to make a regulated alteration to enlarge Ysgol Gymraeg Bro Ogwr to a 2.5 form-entry (FE) school, with a 90-place full time equivalent nursery plus an 8-place observation and assessment class on land off Ffordd Cadfan, with effect from the beginning of the autumn term 2025.

Cyfarfod Ymgynghori / Consultation Meeting

Oherwydd goblygiadau posibl COVID-19, mae’r awdurdod lleol wedi trefnu cyfarfodydd ymgynghori rhithiol ac wedi gofyn i’r rhai sy’n dymuno mynychu gofrestru eu presenoldeb erbyn dydd Llun 7 Mawrth drwy anfon e-bost at: michelle.smith@bridgend.gov.uk neu ffonio: 01656 815135. Rhowch wybod i CBS Pen-y-bont ar Ogwr os mai Cymraeg neu Saesneg yw eich iaith ddewisol.

Dyddiad cyfarfod – 15 Mawrth 2022 – 4yp (mynychwyr i gofrestru ymlaen llaw)

Due to potential COVID-19 implications, the local authority has organised virtual consultation meetings and requests that those wishing to attend, pre-register their attendance by Monday 7 March by sending an email to: michelle.smith@bridgend.gov.uk or telephone: 01656 815135. Please let BCBC know if your language choice is Welsh or English.

Meeting date – 15 March 2022 – 4pm (attendees to pre-register)

*****************

Her y cyfryngau cymdeithasol ac ysgolion – Cyfryngau Cymdeithasol

The challenge of social media and schools – Social Media

*****************

Gwybodaeth ynghylch dyfodol addysg ol-16 ym Mhenybont/Information regarding the future of post-16 education in Bridgend.

CYMRAEG Ltr – Post-16 provision consultation meetings

Ltr – Post-16 provision consultation meetings

*****************

Syniadau a meddyliau Rhieni/Gwarcheidwaid

Parents’/Guardians’ thoughts and ideas

Ysgol ar Dudalen ac Holiadur – School on a Page and Questionnaire